Data Hakim

 

PROFIL HAKIM

 

No.

NAMA

JABATAN

KLIK

1

 

H. BAMBANG WICAKSONO, SH. MH.

 

KETUA /

HAKIM MADYA UTAMA

 

2

 

ALPONTERI SAGALA, SH.

 

HAKIM PRATAMA MADYA

3

 

REZA ADYATAMA , SH. MH.

 

HAKIM PRATAMA MADYA

4

 

DAFRIAN, SH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA

5

 

RORY YONALDI, SH. MH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA

6

 

RETNO WIDOWATI, SH. MH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA

7

 

LUTHFIE ARDHIAN, SH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA

8

 

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA

9

 

SLAMET RIYADI, SH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA

10

 

IDA FARIDHA, SH. MH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA

11

 

KUSUMA FIRDAUS, SH. MH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA

12

 

ANDHY MARTUARAJA, SH.

 

HAKIM PRATAMA MUDA