H. BAMBANG WICAKSONO, SH. MH.

 

NIP. 19600406 199103 1 003

PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

JABATAN : KETUA / HAKIM